Print Shortlink

Deklaracja PIT-8C

Dochody giełdowe oraz dochody z tak zwanych innych źródeł zgłasza się do Urzędu Skarbowego w formie deklaracji 8c. Deklarację taką w imieniu podatnika składa płatnik składek, musi on ją dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego oraz samemu podatnikowi. Deklaracja ta powinna zostać złożona w terminie nie późniejszym aniżeli do końca lutego roku następnego po roku podatkowym. Wzór deklaracji do wypełnienia, podobnie jak i wszystkich pozostałych, można pobrać ze strony internetowej ministerstwa finansów.

Rozliczenie dochodów z giełdy

Za pomocą deklaracji PIT-8c dokumentujemy dochody uzyskane z działań rozumianych powszechnie jako gra na giełdzie. Dokładnie chodzi o dochody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, akcji, jednostek funduszy i innych wartościowych instrumentów finansowych. Deklaracja ta dotyczy również podatników, którzy zarobili na sprzedaży udziałów w spółkach będących osobowością prawną. Rozliczyć musimy również objęcie udziałów czy akcji w takowych spółkach.

Inne źródła dochodów

Jeżeli podatnik w roku podatkowym osiągnął dochody ze źródeł dochodu wymienionych w ustawie podatkowej jako „inne” to również należy udokumentować je deklaracją PIT-8c. Dochody te to między innymi wypłacone środki zgromadzone na otwartym funduszu emerytalnym osoby zmarłej, które zostały nam przeznaczone do wypłaty. Do innych źródeł należą również zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, otrzymane alimenty, stypendia i dotacje. Prawo podatkowe jest pod tym względem doskonale doprecyzowane. Dlatego nie ma wątpliwości w określeniu, który podatnik powinien takie rozliczenie otrzymać od płatnika składek.

Leave a Reply